Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho - spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a. s. (ďalej len ŠEVT a. s.) a kupujúceho pri dodávkach tovaru a služieb ŠEVT-u, a. s. objednaných z e-shopu www.sevtprefirmu.sk.| www.sevtprerodinu.sk.

1.2. Všetky vzťahy medzi ŠEVT–om a.s. a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3 Obchodný vzťah medzi spoločnosťou ŠEVT, a. s. a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Internetový obchod www.sevtprefirmu.sk je určený len pre podnikateľské subjekty (PO, FO - podnikateľ), ktoré majú pridelené IČO. 

1.5. Internetový obchod www.sevtprerodinu.sk je určený pre fyzické osoby - nepodnikateľov, teda súkromné osoby, domácnosti, študentov a žiakov.

1.6. Za účelom lepšieho fungovania tejto internetovej stránky používa spoločnosť ŠEVT a.s. pri jej prevádzkovaní cookies. Ide o malé súbory, ktoré sa uložia na koncovom zariadení návštevníka tejto internetovej stránky. Spoločnosť ŠEVT a.s. prostredníctvom cookies nezbiera žiadne osobné údaje návštevníkov tejto internetovej stránky, ktoré by bolo možné akokoľvek zneužiť. Väčšina cookies sa po opustení tejto internetovej stránky z koncového zariadenia jej návštevníka opäť automaticky zmaže. Návštevník tejto internetovej stránky vyjadruje jej prehliadaním svoj súhlas s používaním cookies zo strany spoločnosti ŠEVT a.s. Nastavením svojho prehliadača má návštevník možnosť používanie cookies zakázať. To však môže mať za následok nesprávne fungovanie tejto internetovej stránky. V prípade, že by ste k fungovaniu cookies tejto internetovej stránky mali akékoľvek otázky, radi Vám ich zodpovieme. 

II. Vymedzenie pojmov

2.1. Produktom sa rozumie akýkoľvek typizovaný tovar špecifikovaný a ponúkaný v eshope, označený názvom a objednávkovým číslom, a/alebo akýkoľvek výrobok (dielo) zhotovený na základe individuálnej požiadavky Zákazníka, ktorého vykonanie je ponúkané v eshope.

2.2. Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané v eshope.

2.3. Zákazníkom je osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty/Služby.

2.4. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty/Služby a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

2.5. Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov alebo miesto poskytnutia Služieb, ktorá je na území Slovenskej republiky.

2.6. Dodací doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných Produktov/Služieb medzi Dodávateľom a Zákazníkom.

2.7. Cenník je aktuálne platný prehľad cien Produktov/Služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.

2.8. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov/Služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku spoločnosti ŠEVT pre tento internetový obchod.

III. Spôsob objednávania tovaru

3.1. Základným spôsobom objednávania tovaru alebo služieb poskytovaných ŠEVT- om a. s. je objednávka kupujúceho zasielaná na kontaktné adresy ŠEVT-u, a. s. uvedená v reklamných materiáloch alebo na internetovej stránke www.sevtprefirmu.sk.| www.sevtprerodinu.sk a to jednou z foriem: online objednávkou na www.sevtprefirmu.sk.| www.sevtprerodinu.sk., poštou, telefonicky, faxom alebo e-mailom.

3.2. Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla: identifikačné údaje o kupujúcom, dohodnuté názvoslovie tovarových položiek, objednané množstvá, miesto dodania tovaru, spôsob dopravy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, zástupca kupujúceho zodpovedný za prevzatie dodávky.

IV. Ceny tovaru, cenníky a ich platnosť

4.1. Cena za Produkty/Služby poskytnuté Dodávateľom na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa Cenníka dohodnutého medzi stranami. Po registrácií s IČO všetky podnikateľské subjekty, tzn. FO - podnikateľ aj PO získavajú automaticky veľkoobchodné ceny.

4.2. Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty/Služby vo výške podľa Cenníka platného v dobe vystavenia tejto Objednávky. Zákazník berie na vedomie, že ku všetkým Objednávkam Produktov/Služieb v celkovej hodnote 9 € s DPH a menej bude automaticky účtovaný manipulačný poplatok vo výške 3,30 € s DPH.

4.3. Cena zahŕňa náklady Dodávateľa spojené s balením Produktov, ich označením, zaistením príslušných dokladov, dodacích listov a pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak.

4.4. Zákazník svojim podpisom na týchto VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente tvoriacom Objednávku/Zmluvu potvrdzuje, že súhlasí s cenami za Produkty/Služby podľa Dodávateľom predloženého návrhu platného Cenníku, pokiaľ nie je medzi nimi písomne dohodnutý Cenník iný.

4.5. V prípade, kedy majú zmluvné strany medzi sebou uzavretú rámcovú zmluvu má Dodávateľ právo Cenník upravovať podľa tejto Rámcovej zmluvy. O zmenách Cenníku sa Dodávateľ zaväzuje informovať Zákazníka vopred. Nový Cenník nahrádza ku dňu svojej platnosti ten predchádzajúci a okamihom jeho doručenia Zákazníkovi sa stáva súčasťou Zmluvy.

4.6. Cena bude hradená za Produkty/Služby skutočne dodané, a to na základe faktúry Dodávateľa vystavenej ku dňu dodania Produktov/Služieb Zákazníkovi a doručenej do Dodacieho miesta spolu s dodávkou Produktov/Služieb, pokiaľ nebude výslovne v Zmluve uvedená fakturačná adresa iná. Faktúra vystavená Dodávateľom je platobný a daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi.

4.7. V prípade prvej dodávky realizovanej pre Zákazníka je Dodávateľ oprávnený požadovať od Zákazníka platbu v hotovosti oproti odovzdaniu Produktov/Služieb. Rovnako tomu bude aj v prípade, že bude Zákazník v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky Dodávateľa.

4.8. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou splatnej pohľadávky Dodávateľa vyúčtovanej Zákazníkovi v súlade so Zmluvou bude Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

V. Dodacie podmienky

5.1. Dodacie podmienky (odoberané množstvá tovarov, balenie tovaru, ceny tovarov, termíny dodávok, zľavy z cien tovarov, spôsoby prepravy na miesta dodávok, spôsob preberania dodávok) sú so zákazníkom dohodnuté podľa požiadaviek kupujúceho a prevádzkových možností ŠEVT-u, a. s. stanovených v Zásadách manažérstva kvality a popisoch procesov.

5.2. ŠEVT, a. s. sa zaväzuje dodať tovar zo svojich predajní alebo z centrály podľa dohody s kupujúcim.

5.3. Sprievodné doklady dodávky sú súčasťou dodávky tovaru.

5.4. Expedícia tovaru alebo služieb je spravidla 2 - 14 pracovných dní a závisí od skutočnosti či má Dodávateľ objednaný tovar skladom alebo ide o tovar na objednávku.

Spôsob dopravy

(1) Osobné vyzdvihnutie v predajniach na celom území SR – 1,80 € s DPH –  platba v hotovosti na pokladni, prípadne platba vopred na proforma faktúru. Tovar si zákazník musí vyzdvihnúť v lehote do 14 dní od doručenia informácie že svoju objednávku má nachystanú k odberu, po tejto lehote bude tovar zaslaný späť do centrálneho skladu, bez možnosti odobratia. 

(2) Balík na adresu zasielaný kuriérskou spoločnosťou DPD – 6,- € s DPH +0 € za platbu vopred na proforma faktúru, + 1,20 € za platbu na dobierku.

(3) Balík na adresu zasielaný kuriérom Slovenskej pošty - do 5 kg - 3,50 € s DPH, do 10 kg - 4,50 € s DPH, do 30 kg - 6,- € s DPH, + 0 € v prípade platby vopred na predfaktúru, + 1,20 € v prípade platby na dobierku.

(4) Balík na poštudo 2 kg - 2,50 € s DPH, do 5 kg -3,- € s DPH, do 10 kg - 3,50 € s DPH, + 0 € v prípade platby vopred na predfaktúru, + 1,20 € v prípade platby na dobierku.

Všetky objednávky v celkovej hodnote nad 72€ s DPH majú v rámci Slovenskej republiky poštovné a balné zadarmo (neplatí pre osobný odber). 

VI. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to buď bezhotovostne na účet spoločnosti ŠEVT, a. s. uvedený v daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo služby.

6.2. Cena za tovar dodaný spoločnosťou ŠEVT, a. s. na základe objednávky kupujúceho je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť ŠEVT, a. s. kupujúcemu vystaví.

6.3. ŠEVT, a. s. si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny uvedenej na daňovom doklade. Za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby na kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná kúpna cena pripísaná na účet ŠEVTu, a. s., ktorý je uvedený na daňovom doklade, alebo je kúpna cena za predaný tovar uhradená v hotovosti.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať zákazníka a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený zákazníkom.

7.2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovych priestorov predávajuceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť dodávateľovi.

7.3. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č.102/2014

7.4. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára (stiahnuť tu: poučenie a formulár), ktorého podobu určí dodávateľ a jeho vzor umiestni na internetovej stránke dodávateľa alebo oň môže Zákazník požiadať na jednotlivých odberných miestach.

7.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť dodávateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu:

ŠEVT a.s.,  LOGISTIC PARK P3 Bratislava Airport, hala BSenecká cesta 2/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji

7.6. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený kupujúcim alebo v hotovosti pri osobnom vrátení tovaru na danej predajni na ktorej bol zakúpený.

7.7. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má dodávateľ nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

7.8. Za náklady, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku dodávateľa, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

7.9. V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.4. a 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

7.10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

VIII. Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť

8.1. Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa v súvislosti s vadami Produktov a Služieb a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku

8.2. Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov/Služieb, teda za to, že Produkty/Služby sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

8.3. Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty/Služby záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná, dlhšia záručná doba, alebo výrobcom príslušného Produktu kratšia. Záručná doba začína bežať dňom odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb Zákazníkom podľa Dodacieho dokladu.

8.4. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t.j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

8.5. Vadami zjavnými pri prevzatí sa rozumie:

  1. vada v množstve Produktov/Služieb, ktorou je rozpor medzi množstvom ks alebo množstvom balíkov uvedeným na Dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámien položiek, alebo
  2. vada kvality Produktov/Služieb, ktorú Zákazník zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti podľa odst. 8.7 tohto článku mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí Produktov/Služieb.

8.6 Rozpor medzi množstvom Produktov/Služieb dodaných a objednaných sa nepovažuje za vadu, pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle odst. 5) tohto článku. V tomto prípade sa plnenie Dodávateľa považuje za čiastkové.

8.7 Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia Produktov/Služieb nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

8.8 Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov/Služieb vykonať prehliadku Produktov/Služieb vedúcu k odhaleniu jeho zjavných vád. Pokiaľ je Zákazníkovi dodané také množstvo Produktov/Služieb, že je preňho neúmerne náročné vykonať kontrolu celého plnenia, je povinný vykonať štatistickú kontrolu dodaných Produktov/Služieb. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10 % prevzatých Produktov/Služieb (štatistická vzorka). Vykonaním štatistickej kontroly je vykonaná kontrola celého množstva dodaných Produktov/Služieb. Ak štatistická vzorka obsahuje viac než 50 % Produktov/Služieb so zjavnými vadami, je Zákazník oprávnený s dodávkou naložiť tak, akoby bola vadná v celom rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia presahujúca 50 % množstva dodaných Produktov/Služieb neuznáva. Rovnako sa neuznáva reklamácia Produktov/Služieb v množstve nad 10 % dodaného objemu Produktov/Služieb, pokiaľ Zákazník pri prevzatí a vykonaní štatistického prevzatia neuviedol vady Produktov/Služieb v množstve presahujúcom túto hodnotu.

8.9 Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu najneskôr do 7 (siedmich) dní od odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb, a to buď písomne (poštou, kuriérom, faxom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa. Reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti podľa Reklamačného poriadku tohto internetového obchodu.

8.10 Reklamáciu, ktorú Dodávateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

8.11 V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

8. 12. Pri preberaní zásielky skontrolujte, či zásielka, balenie zásielky sú nepoškodené a neporušené. V prípade akýchkoľvek pochybností zásielku nepreberte alebo preberte s uvedením písomnej výhrady voči prepravcovi. O vzniknutej situácii nás čo najskôr informujte. V prípade, že zásielku s porušeným alebo poškodeným balením preberiete a následne zistíte poškodenie alebo stratu obsahu zásielky, nenesieme zodpovednosť za škody pri preprave a nie je možné uplatniť si reklamáciu.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z katalógu ŠEVT a.s. a z e-shopu  www.sevtprefirmu.sk.| www.sevtprerodinu.sk. Zverejnené predajné, akciové a iné ceny všetkých tovarov a služieb platia výhradne len pre registrovaných Zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom e-shopu www.sevtprefirmu.sk.| www.sevtprerodinu.sk. Takto zverejnené ceny nie sú určené Zákazníkom alebo iným osobám s ktorými ŠEVT a.s. je v samostatnom zmluvnom vzťahu a s ktorými existuje dohoda o cenách, podmienkach, resp. iných náležitostiach zmluvného vzťahu. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nikdy nepoužijú v prípade existencie písomnej zmluvy medzi ŠEVT a.s. a Zákazníkom.

9.2. Písomnou dohodou medzi ŠEVT-om, a. s. a kupujúcim môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 3. 2013. ŠEVT, a. s. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

X. Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
Tel.: 02/58 272 130 – 3